top of page

PROVOZNÍ ŘÁD

Každý účastník pěstitelského pálení je povinen řídit se ve styku s lihovarem, který provádí pěstitelské pálení ovoce, tímto řádem.

 1.  Výroba ovocného destilátu může být zahájena na základě žádosti o zpracování surovin, kterou je pěstitel povinen předložit pěstitelskému lihovaru na předepsaném tiskopisu žádosti a to po celé výrobní období (tj. od 1.7. běžného roku do 30.6. roku následujícího ). Pěstitel je povinen v žádosti uvést z jakého důvodu ho lze považovat za pěstitele. Surovinou je ovoce, hrozny révy vinné a také šťávy a odpady z jejich zpracování v čerstvém i zkvašeném stavu, pokud neobsahují cizí cukerné nebo jiné příměsi.

 2.  Oprávněný pěstitel je občan ČR starší 18-ti let, který na vlastním pozemku, na pozemku v osobním užívání nebo na pozemku, který je oprávněn užívat z jiného právního důvodu (nájem), vypěstoval ovoce nebo hrozny révy vinné či získal-li ovoce jako naturální plnění od zaměstnavatele (toto je nutno doložit). 

 3.  Pěstitel má právo nechat si vyrobit v jednom výrobním období (od 1.7. do 30.6. následujícího roku) z vlastní dodané suroviny nejvýše        30 litrů ethylalkoholu na celou domácnost. V případě překročení bude pěstitel celním úřadem předvolá k objasnění a množství destilátu nad stanovený limit mu bude Celním úřadem dodaněn spolu s pokutou.

 4.  Pěstitelský lihovar nepřijímá kvasy v plechových nádobách nebo nádobách , které chuťově nebo pachově vykazují známky cizích materiálů. Nádoby od kvasů je povinen každý účastník pěstitelského pálení po jeho převzetí ihned odebrat. Pěstitelský lihovar neručí za ztrátu těchto nádob nebo za jejich záměnu.

 5.  Pořadí, ve kterém přihlášení pěstitelé pálí, se řídí datem podání žádosti a druhem ovoce použitého k zákvasu. Vedoucí pěstitelského lihovaru po dohodě s účastníkem pěstitelského pálení stanoví předběžně den, kdy bude jeho kvas zpracován.

 6.  Pěstitelé přítomni pálení se mohou zdržovat jen na místě pro ně vyhrazeném a nesmí se přibližovat ke strojnímu zařízení a jakkoliv zasahovat do jeho provozu. Neuposlechnou-li a dojde-li k jejich úrazu, nebo k úrazu jiné přítomné osoby, nesou osoby pohybující se mimo pro ně vyhrazený prostor plnou právní odpovědnost za důsledky svého jednání.

 7.  Ochutnávání ovocné pálenky účastníky pěstitelského pálení je přípustné v nejmenší míře, nutné pro smyslové posouzení a to pouze tím pěstitelem, jemuž kvas náleží. Před zjištěním vyrobeného množství pálenky je ochutnávání nepřípustné mimo případy, kdy se v průběhu pálení projevují příznaky, že by mohla být ovocná pálenka závadná.

 8.  Jakost, stupňovitost, odpočet na lihovém kontrolním měřidle a odměření množství destilátu do nádob dodaných pěstitelem je pěstitel oprávněn kontrolovat a eventuální závady ihned ohlásit vedoucímu pěstitelského lihovaru nebo jeho zástupci. Reklamace se vyřizují na místě. Po odběru ovocného destilátu z pěstitelského lihovaru se na reklamace nebere zřetel.

 9.  Pěstitelé jsou povinni dodat vlastní nádoby na vyrobenou ovocnou pálenku.

 10.  Ovocnou pálenku je pěstitel povinen odebrat ihned po zaplacení daně, poplatku za vypálení, poplatku za odvoz a likvidaci výpalků. Sazby daně a poplatky jsou vyvěšeny v pálenici. Platby za zpracování ovocného kvasu jsou placeny výhradně v hotovosti.

 11.  Při placení je pěstitel povinen vrácené peníze ihned přepočítat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 12.  Vedoucí pěstitelského lihovaru je povinen vydat pěstiteli potvrzení o zaplacených poplatcích na předepsaných tiskopisech. Originál stvrzenky slouží pěstiteli jako doklad, že jím vypálené množství ovocné pálenky bylo získáno legální cestou. Převzetí ovocné pálenky je pěstitel povinen podepsat také v "Záznamu o výrobě ovocných pálenek", kde jsou uvedeny podrobné údaje o výrobě.

 13.  Ovocné pálenky vypálené pěstiteli nesmějí být prodávány. Jsou určeny pouze pro potřebu domácnosti pěstitelů. Porušení uvedeného a dalších ustanovení zák. č. 61/1997 Sb. se stíhá podle obecných předpisů o projednávání přestupků.

 14.  V případě, že pěstitel nezaplatí a neodebere ovocnou pálenku, sepíše vedoucí pěstitelského lihovaru nebo jeho zástupce ihned zápis o příčinách neodebrání. Zápis je povinen podepsat zároveň s přítomnými svědky. Tento doklad je bezpodmínečně nutný ke konečnému řešení vzniklé situace. Odmítne-li pěstitel podepsat zápis, poznamená to zapisovatel v zápise s uvedením důvodu, pro který pěstitel odmítl.

 15.  Vzorky ovocné pálenky odebrané z lihového kontrolního měřidla Zehr jsou majetkem provozovatele pěstitelského lihovaru.

bottom of page